filmed yesterday, uploaded today. so pretty much yesterdays